Sokol.cz

Tělocvičná jednota

Sokol Kerhartice

Současnost

Vážení čtenáři těchto stránek,

jménem výboru TJ Sokol Kerhartice Vám tímto způsobem chceme zprostředkovávat informace z činnosti naší tělocvičné jednoty. Tyto stránky by měly sloužit nejen k jednostrannému předávání informací, ale jako prostředek komunikace nejen mezi členskou základnou, ale i mezi partnerskými organizacemi, spřízněnými osobami a občany Kerhartic. Zvolená redakční rada je připravena veškeré připomínky, návrhy projednat a reagovat na ně.

TJ Sokol Kerhartice byl založen již v roce 1923 a v roce následujícím byla vystavěna budova tělocvičny. Za proběhlá desetiletí jsme doznali podstatných změn, nicméně ten podstatný základ je stále stejný a to především organizace cvičení, sportů a propagace zdravého způsobu života. Po letech "socialistického" způsobu organizace tělovýchovy byla v roce 1991 znovuobnovena Sokolská jednota v Kerharticích, která převzala i majetek spočívající především v budově tělocvičny.

Dne 12.3.2007 proběhla valná hromada naší TJ, která mimo běžný program obsahovala volbu statutárních orgánů (viz. složka "valné hromady"). Výsledkem voleb je a zástupci TJ Sokol Kerhartice jsou:

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Kerhartice bratr Daniel Rössler
náčelnice sestra Lenka Horníčková
vzdělavatel bratr Vlastimil Pirkl
předseda odboru sportu bratr Milan Hanik
další členové výboru jednoty sestra Dana Motlová
bratr Karel Hanus
bratr Roman Singer
bratr Ondřej Kolář
bratr Petr Horníček
bratr Jan Duffek
kontrolní komise bratr Jiří Roušavý ml.
sestra Zuzana Strnadová
sestra Vladimíra Beyerová

Výbor se schází celkem pravidelně 1x za měsíc a v nutných případech častěji. Základní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ, které především spočívá v:

  1. udržení a zajištění provozu sokolovny vč. oprav
  2. zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ


SOKOLOVNA:

V uplynulých dvou letech se v rámci dotačních programů podařilo zajistit opravu sociální zařízení a přípravy TUV v celkové hodnotě 170 tis. Kč v roce 2005 a v roce 2006 došlo k opravě osvětlení sálu sokolovny v hodnotě 280 tis. Kč. Oba tyto největší projekty by nebyly možné realizovat bez značné dotační podpory Města ÚnO, Východočeské župy Pippichovy, grantu MŠMT, dotaci z Pardubického kraje a sponzorskému daru firmy Korado. V rámci těchto projektů došlo též k vymalování sálu. V roce 2006 jsme po několika rocích získali revize elektriky, plynových zařízení a komínů. Tyto značné investice nám v budoucnu zajistí nejen zvýšený komfort užívání, ale především snížení energetické náročnosti, což již rok 2006 plně potvrdil.

K uvedeným opravám by nemohlo dojít bez příkladné pomoci mnoha členů naší TJ, za což jim patří dík.

Pokud se týče běžných oprav prováděných v sokolovně, tak byla zřízena komise pro správu majetku. Veškerá poškození a nutné opravy je možno zachytit v knize oprav, která je průběžně kontrolována a v rámci možností opravy provedeny.

Byl schválen provozní řád sokolovny, který je připraven k projednání výborem jednoty, jehož nedílnou součástí jsou i práva a povinnosti všech návštěvníků sokolovny.


Finance a ekonomika:

V minulosti se výbor pravidelně seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnával vývoj se schváleným rozpočtem TJ. Můžeme konstatovat, že návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2006 se podařilo udržet a vzhledem k mimořádnému příjmu za reklamu od Pivovaru dokonce významně vylepšit. Tržby za rok 2005 byly 358 a náklady 328, za rok 2006 pak 709 a 569 tis. Kč.

Plán

V rámci znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbližší období jednoho až dvou let:

A. Hospoda

- velmi diskutovaná záležitost. Oprav je motivována dosažením alespoň minimálního standardu běžných hospod obdobného charakteru a v rámci obdržených peněz od pivovaru a schválených zdrojů ze strany TJ bude snaha opravit hospodu takto: Priorita úprav v pořadí:


1. Odsávání s ohřevem přiváděného vzduchu z venkovního prostoru.
2. Zhotovení podhledu dle návrhu p.Kuldy
3. Vymalování za finanční spoluúčasti J.Kačera
4. Zhotovení obkladu z palubek do výšky dle projektu p. Kuldy

B. Podlaha sálu sokolovny

Výbor se v závěru loňského roku zabýval technickým stavem podlahy sálu sokolovny. S přihlédnutím k možností dosažení na dotace a právě s přihlédnutím k technickému stavu byla navržena střední oprava spočívající ve výměně poškozené části prkenného podkladu, obroušení stávající podlahy a provedení kvalitního nového prolakování.


C. Výborem byl schválen plán běžných oprav

1. Oprava hospody
2. "Kopility" v tělocvičně
3. Oprava radiátorů na jevišti
4. Oprava pultu v Pekle
5. Malování šaten a chodby
6. Drobné opravy nářadí + případné dokoupení

Tyto stránky nejsou jediným zprostředkovatelem informací, v současné době se připravuje nová skříňka, která bude instalována u vstupu do hospody a redakční rada pracuje na nultém čísle "Informačních listů", které mají za cíl informovat širší veřejnost především z Kerhartic a okolí.

Kontakty:

Adresa:
Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice
Sokolská 120
Ústí nad Orlicí
562 04

mail: sokol@kerhartice.com
IČO: 49317725
Jméno a příjmení Funkce Adresa PSČ Mail Telefon
Daniel Rössler starosta U Vody 193, ÚnO 562 04 rossler@vubas.cz 605 250 046
465 552 210
Lenka Horníčková náčelnice Pražská 191, ÚnO 562 04 lenka.hornickova@seznam.cz 605 961 332
Dana Motlová čl. výboru Kolmá 128, ÚnO 562 04 danamotlova@seznam.cz 736 469 229
Ondřej Kolář člen výboru Pražská 191, ÚnO 562 04 ondrej.kolar@ktuo.cz 602 764 499
Milan Hanik př.odb.sportu Heranova 1234, ÚnO 562 06 webmaster@kerhartice.com 737 405 504
Jiří Roušavý ml př.kontr.komise ÚnO jiri.rousavy@tepvos.cz 602 183 831
465 552 203
Zuzana Strnadová čl.kontr.komise Sokolská 80, ÚnO 562 04 zuzanes@seznam.cz 602 260 043

Piškot, webmaster@kerhartice.com